• Arhiv

Obveze stvaratelja i imatelja

Stvaratelji gradiva su tijela javne vlasti, pravne ili fizičke osobe, grupe osoba koje obavljaju određenu djelatnost i čijim djelovanjem nastaje dokumentarno i arhivsko gradivo. 

Stvaratelji javnog dokumentarnog i arhivskog gradiva dužni su: 

 • osigurati da javno dokumentarno gradivo koje posjeduju bude primjereno zaštićeno, sređeno i opisano te dostupno ovlaštenim osobama u uređenom dokumentacijskom sustavu,
 • osigurati prostore za odlaganje i čuvanje javnog dokumentarnog gradiva,
 • utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog gradiva u digitalnom obliku,
 • odrediti djelatnika za rad u pismohrani koji mora imati položen stručni ispit iz arhivske struke ili stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva,
 • izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva, infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama,
 • odrediti rokove čuvanja za sve vrste gradiva koje nastaje njegovim radom te takav popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja dostaviti nadležnom arhivu na odobrenje,
 • redovito provoditi izlučivanje gradiva čiji je rok čuvanja istekao, 
 • dostaviti najmanje jednom godišnje te uvijek po zahtjevu nadležnog državnog arhiva, popise cjelokupnog dokumentarnog i arhivskog gradiva, odnosno njegove ispravke i dopune, sa stanjem na zadnji dan prethodne godine,
 • predati javno arhivsko gradivo nadležnom arhivu u uvjetima i rokovima određenim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, 
 • obavještavati nadležni arhiv o svim važnijim promjenama u vezi s gradivom i omogućiti mu uvid u stanje gradiva.

Vlasnici ili posjednici privatnog arhivskog gradiva koji čuvaju arhivsko gradivo ili pojedinačne dokumente trajne vrijednosti, dužni su:

 • obavijestiti nadležni arhiv o posjedovanju gradiva,
 • čuvati gradivo i poduzimati mjere potrebne za njegovo sigurno čuvanje i zaštitu,
 • srediti gradivo i izraditi popis,
 • dopustiti ovlaštenoj osobi nadležnog arhiva da pregleda gradivo i po potrebi provede sigurnosno snimanje.

Ako vlasnik ili posjednik privatnog arhivskog gradiva nemarno ili nestručno čuva gradivo tako da postoji opasnost da ono bude oštećeno ili uništeno, nadležni arhiv može rješenjem odrediti da se arhivsko gradivo preda arhivu na čuvanje dok vlasnik ili posjednik ne dokaže da je osigurao propisane uvjete. 

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO