• Arhiv

Dostava popisa gradiva

Člankom 11. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)  propisano je da su tijela javne vlasti dužna nadležnom državnom arhivu dostaviti popise cjelokupnog javnog dokumentarnog i javnog arhivskog gradiva. Popis se dostavlja jednom godišnje, i to do kraja godine za prethodnu godinu. 

Predaja popisa detaljnije je razrađena Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva  (NN 63/04, 106/07). Popis gradiva obavezno sadrži: naziv tijela javne vlasti, naziv stvaratelja, vrijeme nastanka gradiva, količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadžaja, te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska zbirka ili cijelina podijeljena. 

Pravilnikom je propisano da se popisi dostavljaju nadležnom arhivu u elektroničkom obliku. Predviđena su dva načina dostave popisa i to: izravnim upisom u Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS) ili u obliku elektroničkoga obrasca (XML datoteke sa strukturiranim podatcima popisa), koji utvrđuje Hrvatski državni arhiv.

Tijela javne vlasti koja popis gradiva dostavljaju izravnim upisom u Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS) nisu dužna voditi druge, vlastite popise dokumentacijskih zbirki. 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO