• Arhiv

Djelatnosti

Djelatnici Državnog arhiva u Osijeku, prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) obavljaju sljedeće poslove:

 • provode mjere zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i brinu za njegovu sigurnost,
 • sređuju, popisuju i objavljuju arhivsko gradivo, te ga daju na korištenje,
 • obavljaju stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuju mjere njegove zaštite,
 • provode neposredan nadzor nad radom arhiva i drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan sustava državnih arhiva,
 • preuzimaju javno arhivsko gradivo,
 • prikupljaju privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom,
 • obavljaju sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskoga gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom,
 • daju podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise za zahtjev korisnika,
 • izrađuju i objavljuju obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,
 • organiziraju predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja,
 • priređuju izložbe, predavanja i provode druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,
 • surađuju međusobno i s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO