• Arhiv

Odluka o izboru arhiviste pripravnika

Temeljem ovlasti iz članka 25. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Državnog arhiva u Osijeku i trajao od 24. studenog do 30. studenog 2018., zbog zapošljavanja pripravnika na radno mjesto arhivist, VSS - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, dostavlja se slijedeća

ODLUKA

Na temelju Odluke ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku od 13. prosinca 2018. (Klasa: I 12-06118-0112, Urbroj: 2158-19-01-18-15), za radno mjesto arhivist pripravnik izabrana je Andrea Peić.

Odluka o izboru arhivskog tehničara pripravnika

Temeljem ovlasti iz članka 25. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Državnog arhiva u Osijeku i trajao od 24. studenog do 30. studenog 2018., zbog zapošljavanja pripravnika na radno mjesto arhivski tehničar - i izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, dostavlja se slijedeća

ODLUKA

Na temelju Odluke ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku od 13. prosinca 2018. (Klasa: 112-06118-0111, Urbroj:2158-19-01-18-25), za radno mjesto arhivski tehničar pripravnik izabrana je Fani Piknjač.

Natječaj

Klasa: 112-06/18-01/1
Urbroj: 2158-19-01-18-2
Osijek, 22.11.2018.

Sukladno Odluci ministrice kulture o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu od 19. studenog 2018. godine,
Državni arhiv u Osijeku (DAOS) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje pripravnika
za radno mjesto:

- ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS – 1 izvršitelj/ica
Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz obvezu polaganja stručnog ispita iz arhivske struke

Skraćeni opis poslova:
- rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u Knjižnici i Čitaonici Arhiva

Uvjeti:
- završeno srednjoškolsko obrazovanje (gimnazija ili ekonomska škola), IV. stupanj stručne spreme
- temeljna informatička osposobljenost

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i slijedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2018. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat/inja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana
od objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom „ Natječaj za zapošljavanje pripravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.

Državni arhiv u Osijeku

Natječaj

Klasa: 112-06/18-01/2
Urbroj: 2158-19-01-18-2
Osijek, 22.11.2018.

Sukladno Odluci ministrice kulture o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu od 19. studenog 2018. godine,
Državni arhiv u Osijeku (DAOS) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto:

- ARHIVIST, VSS – 1 izvršitelj/ica
Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz obvezu polaganja stručnog ispita iz arhivske struke

Skraćeni opis poslova: Arhivistička obrada arhivskih fondova, izrada obavijesnih pomagala, rješavanje zahtjeva istraživača i stranaka i drugo

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03,105/04, 174/04 i 46/07, 139/13, 101/14, 60/15) i stečeno zvanje: magistar ekonomije, informatologije ili arhivistike, te informatička osposobljenost i vještine

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i slijedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2018. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat/inja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana
od objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom „ Natječaj za zapošljavanje pripravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.

Državni arhiv u Osijeku

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO